how she became ice: Himali Singh Soin 

 

participatory yoga+translation workshop with:

Viviola Lww, Wang Jing Shi, Yu-Lun Hsu, Ya Tien Shih, Dr Chai-Ju Shen samantha y shao, Chu Feng-yi, Esther Lu, renyu, Shih-yu Hsu

14:10-16:36, 29 July 2023